GNU Free Documentation License

Table of Contents
0. BAKGRUND
1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER
2. ORDAGRANN KOPIERING
3. OMFATTANDE KOPIERING
4. FÖRÄNDRINGAR
5. KOMBINERA DOKUMENT
6. SAMLINGAR AV DOKUMENT
7. SAMMANSLAGNING MED OBEROENDE VERK
8. ÖVERSÄTTNING
9. UPPHÖRANDE
10. FRAMTIDA VERSIONER AV DENNA LICENS
TILLÄGG: Hur du använder denna licens för dina dokument
Version 1.2, November 2002. Svensk översättning av Marcus Rejås och Alexander Nordström, Januari 2004.

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Swedish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documentation that uses the GNU FDL -- only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Swedish speakers understand the GNU FDL better.

Detta är en inofficiell översättning av GNU Free Documentation License till svenska. Den har inte publicerats av Free Software Foundation och är inte juridiskt gällande för spridning av dokumentation som använder GNU FDL -- bara den engelska originaltexten i GNU FDL gäller. Vi hoppas att denna översättning skall hjälpa svensktalande att förstå GNU FDL bättre.

Originalet Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Denna översättning Copyright (C) 2004, Svenska Linuxföreningen, info@se.linux.org. Var och en äger kopiera och sprida ordagranna kopior av detta licensavtal [originalet och denna översättning], men att ändra det är inte tillåtet.

0. BAKGRUND

Syftet med denna licens är att göra en handbok, bok, eller annat praktiskt och användbart dokument "fritt" som i frihet: att försäkra var och en den faktiska friheten att kopiera och sprida det vidare, med eller utan förändringar, antingen kommersiellt eller ideellt. Sekundärt bevarar denna licens ett sätt för författaren och förläggaren att få ära för deras arbete utan att de anses vara ansvariga för förändringar gjorda av andra.

Denna Licens är en sorts "copyleft", vilket betyder att derivativa verk av detta dokument själva måste vara fria på samma sätt. Den kompletterar GNU General Public License, som är en copyleft-licens utformad för fri programvara.

Vi har utformat denna licens för att den skall användas för handböcker till fri programvara, eftersom fri programvara behöver fri dokumentation: ett fritt program bör ha en handbok som erbjuder samma friheter som programmet gör. Men denna licens är inte begränsad till programvaruhandböcker; den kan användas för vilket textverk som helst oavsett ämne eller huruvida det är en utgiven, tryckt bok. Vi rekommenderar denna licens huvudsakligen för alla verk vars syfte är instruktion eller referens.

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Denna licens [det engelska originalet] gäller för varje handbok eller annat verk, oavsett uttrycksform, som innehåller ett meddelande där upphovsrättsinnehavaren stadgat att verket kan spridas enligt villkoren i GNU Free Documentation License. Ett sådant meddelande ger en internationell frihet utan krav på ersättning och utan tidsbegränsning att använda verket under villkoren i denna licens [det engelska originalet]. "Dokument" nedan syftar på godtycklig handbok eller verk. Var och en är licenstagare och benämns som "du". Du accepterar villkoren i GNU Free Documentation License om du kopierar, modifierar eller sprider verket på ett sådant sätt att det kräver tillstånd enligt gällande upphovsrättslagstiftning.

En "förändrad version" av dokumentet avser varje verk som innehåller dokumentet eller en del av det, antingen ordagranna kopior, eller med ändringar och/eller översatt till ett annat språk.

Ett "sekundärt avsnitt" är en märkt bilaga eller förord till dokumentet som exklusivt behandlar förhållandet mellan dokumentets förläggare eller författare och dokumentets huvudsakliga ämne (eller till relaterade ämnen) och som inte innehåller något som direkt faller under det huvudsakliga ämnet. (Således, om dokumentet delvis är en lärobok i matematik så får ett sekundärt avsnitt inte förklara någon matematik.) Förhållandet kan vara en historisk koppling till ämnet eller något relaterat, eller en juridisk, kommersiell, filosofisk, etisk eller politisk ställning till det.

De "oföränderliga avsnitten" är sekundära avsnitt vars titlar är angivna som oföränderliga avsnitt i meddelandet som stadgar att dokumentet är utgivet under denna licens [det engelska originalet]. Om ett avsnitt inte innefattas av den ovanstående definitionen av sekundärt så är det inte tillåtet att ange det som oföränderligt. Dokumentet behöver inte innehålla några oföränderliga avsnitt. Om dokumentet inte anger några oföränderliga avsnitt så finns det inga.

"Omslagstexterna" är speciella korta ordföljder som är listade som framsidestexter eller baksidestexter i meddelandet som stadgar att dokumentet är utgivet under denna licens [det engelska originalet]. En framsidestext kan vara som mest 5 ord och en baksidestext kan vara som mest 25 ord.

En "transparent" kopia av dokumentet är en maskinläsbar kopia, representerad i ett format vars specifikation finns tillgänglig för allmänheten, som lämpar sig för att revidera dokumentet på ett enkelt sätt med generella textredigeringsprogram eller (för pixelbaserade bilder) generella grafikprogram eller (för ritningar) något väl tillgängligt ritprogram, och som är passande som indata till textfomaterare eller för automatisk konvertering till en mängd format som passar som indata till textformaterare. En kopia i ett för övrigt transparent filformat vars markeringar, eller avsaknad av markeringar, har ordnats för att hindra eller motverka att vidare förändring vidtas av läsare är inte transparent. Ett bildformat är inte transparent om det används för någon betydande del text. En kopia som inte är "transparent" kallas "opak".

Exempel på passande format för transparenta kopior innefattar ren ASCII utan markeringar, Texinfo indataformat, LaTeX indataformat, SGML eller XML som använder en publikt tillgänglig DTD, och standardenlig HTML, PostScript eller PDF utformat för mänsklig förändring. Exempel på transparenta bildformat innefattar PNG, XCF och JPG. Opaka format innefattar leverantörsspecifika format som bara kan läsas och editeras med leverantörsspecifika ordbehandlare, SGML eller XML för vilket DTD och/eller verktyg för behandling inte finns allmänt tillgängliga, och den maskingenererade HTML, PostScript eller PDF som produceras av vissa ordbehandlare enbart avsett som utdata.

"Titelsidan" innebär, för en tryckt bok, titelsidan själv, och sådana därpå följande sidor som krävs för att göra det material som enligt denna licens skall synas på titelsidan läsbart. För verk i sådana format som inte har någon egentlig titelsida, avses med "titelsida" den text som är närmast den mest framstående förekomsten av verkets titel, föregående den huvudsakliga textmassan.

Ett avsnitt "med titeln ÅÄÖ (XYZ)" avser en namngiven del av dokumentet vars titel är exakt XYZ eller innehåller XYZ inom parentes efterföljande text som översätter XYZ till ett annat språk. (Här står XYZ för ett speciellt namn på ett avsnitt nedan, som till exempel "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements" eller "History" [och ÅÄÖ för lämplig översättning, till exempel "tillkännagivanden", "dedikationer", "endossering" respektive "historik"].) Att "bevara titeln" på ett sådant avsnitt när du ändrar dokumentet innebär att det förblir ett avsnitt "med titeln ÅÄÖ (XYZ)" enligt denna definition.

Dokumentet får innehålla garantiavsägelser invid meddelandet om att denna licens [det engelska originalet] gäller för dokumentet. Dessa garantiavsägelser skall anses vara inkluderade per referens i denna licens, men bara för att friskriva från garantier. All annan innebörd dessa garantiavsägelser kan ha är ogiltiga och påverkar inte på något sätt innebörden i denna licens.

2. ORDAGRANN KOPIERING

Du äger kopiera och sprida dokumentet på valfritt medium, antingen kommersiellt eller ideellt, förutsatt att denna licens [det engelska originalet], upphovsrättsklausul, och meddelandet som stadgar att GNU Free Documentation License gäller för dokumentet finns med på alla kopior, och att du inte lägger till några som helst andra villkor än de som ingår i denna licens. Du äger inte vidta tekniska åtgärder för att begränsa eller kontrollera läsande eller vidare kopiering av de kopior du skapar eller sprider. Dock äger du ta emot kompensation i utbyte mot kopior. Om du sprider tillräckligt många kopior måste du också följa villkoren i paragraf 3.

Du äger också låna ut kopior, under samma villkor som ovan, och du äger visa kopior offentligt.

3. OMFATTANDE KOPIERING

Om du publicerar tryckta kopior (eller kopior i medier som normalt har tryckta omslag) av dokumentet, i en upplaga överstigande 100 exemplar, och dokumentets licensmeddelande kräver omslagstexter, så måste du förse kopiorna med omslag som, klart och tydligt, visar alla omslagstexter: framsidestexter på framsidan och baksidestexter på baksidan. Båda omslagen måste klart och tydligt identifiera dig som utgivare av dessa kopior. Framsidan måste presentera dokumentets hela titel, med alla ord i titeln lika framträdande och synliga. Du äger lägga till ytterligare stoff på omslagen. Kopiering med förändringar gjorda bara på omslaget, så länge som de bevarar dokumentets titel och i övrigt uppfyller dessa krav kan anses vara ordagrann kopiering i andra avseenden.

Om de obligatoriska texterna för något omslag är för omfattande för att rymmas i läsbart skick skall du placera de första (så många som får plats) på det egentliga omslaget, och fortsätta med resten på de direkt intilliggande sidorna.

Om du publicerar opaka kopior av dokumentet i upplagor om mer än 100, måste du antingen bifoga en maskinläsbar transparent kopia med varje opak kopia, eller ange i eller med varje opak kopia en nätverksadress som är tillgänglig för den allmänna nätverksanvändande massan där man, med öppet standardiserade protokoll, kan ladda ner en komplett transparent kopia av dokumentet, utan extra material. Om du väljer det senare alternativet, måste du vidta skäliga åtgärder, när du börjar sprida opaka kopior i kvantitet, för att denna transparenta kopia skall förbli tillgänglig på angivna platsen till åtminstone ett år efter den sista gången du spred en opak kopia (direkt eller via ombud eller återförsäljare) av den utgåvan till allmänheten.

Det är önskvärt, men inte ett krav, att du kontaktar författarna till dokumentet i god tid innan du sprider något större antal kopior, för att ge dem en chans att förse dig med en uppdaterad version av dokumentet.

4. FÖRÄNDRINGAR

Du äger kopiera och sprida en förändrad version av dokumentet under de villkor som beskrivs i paragraf 2 och 3 av GNU Free Documentation License, förutsatt att du släpper den förändrade versionen under exakt denna licens, och att den förändrade versionen antar dokumentets roll, och således medger spridning och förändring av den förändrade versionen till envar som erhåller en kopia av den. Utöver detta måste du göra följande med den ändrade versionen:

 1. På titelsidan (och omslagen om det finns några) använda en titel skild från den som [original]dokumentet har, och skild från tidigare versioners titel (som skall, om det finns några, finnas listade i historikavsnittet i dokumentet). Du äger använda samma titel som det föregående dokumentet om den ursprungliga utgivaren ger sitt tillstånd.

 2. Lista, som författare, en eller flera personer eller juridiska personer som ansvarat för förändringarna i den ändrade versionen, tillsammans med minst fem av de huvudsakliga författarna av dokumentet (alla dess huvudsakliga författare, om det har mindre än fem), såvida de inte ger dig tillstånd att bortse från detta krav.

 3. Ange namnet på utgivaren av den ändrade versionen, som utgivare, på titelsidan.

 4. Bibehålla dokumentets alla upphovsrättsklausuler.

 5. Lägga till en upphovsrättsklausul för dina förändringar angränsande till de andra upphovsrättsklausulerna.

 6. Direkt efter upphovsrättsklausulerna innefatta ett meddelande som ger allmänheten tillstånd att använda den ändrade versionen under villkoren i denna licens [det engelska originalet] i den form som visas i Tillägg nedan.

 7. I meddelandet om licensen bevara den fullständiga listan över oföränderliga avsnitt och obligatoriska omslagstexter som finns i dokumentets meddelande om licensen.

 8. Inkludera en oförändrad kopia av denna licens [Det är den engelska originalversionen som avses].

 9. Bevara avsnittet med titeln "historik (History)", bevara dess titel och lägg i avsnittet till en post med åtminstone titeln, året, nya författare och utgivaren av den modifierade versionen så som angivet på titelsidan. Om det inte finns något avsnitt med titeln "historik (History)" i dokumentet så skapa en med titeln, året, författare och utgivaren av dokumentet så som det står på [original]dokumentets titelsida. Lägg sedan till en post som beskriver den förändrade versionen så som beskrivits ovan.

 10. Bevara den nätverksadress, om det finns någon, angiven i dokumentet till den allmänt tillgängliga transparenta kopian av dokumentet, och likaså nätverksadresserna till de föregående versioner som dokumentet baseras på. Dessa får placeras i avsnittet "historik (History)". Du äger utelämna en nätverksadress för ett verk som är publicerat mer än fyra år före dokumentet självt, eller om den ursprunglige utgivaren vars verk nätverksadressen hänvisar till ger sitt tillstånd.

 11. För alla avsnitt med titlarna "tillkännagivanden (Acknowledgements)" eller "dedikationer (Dedications)", bevara titeln på avsnittet, och bevara allt innehåll och prägel på alla tillkännagivanden och/eller dedikationer gjorda av varje bidragare.

 12. Bevara alla oföränderliga avsnitt i dokumentet oförändrade till text och titel. Avsnittsnummer eller motsvarande anses inte tillhöra avsnittets titel.

 13. Radera varje avsnitt med titeln "endossering (Endorsements)". Ett sådant avsnitt får inte inkluderas i en modifierad version.

 14. Inte byta titel på något existerande avsnitt så att det blir "endossering (Endorsements)" eller så att titeln kan förväxlas med något oföränderligt avsnitt.

 15. Bevara varje garantiavsägelseklausul.

Om den förändrade versionen innehåller nya framsidestexter eller bilagor som är att anses som sekundära avsnitt och inte innehåller något material kopierat från dokumentet, så äger du, om du vill, benämna några eller samtliga av dessa som oföränderliga. För att göra detta, lägg deras titlar till listan över oföränderliga avsnitt i den förändrade versionens licensmeddelande. Dessa titlar måste vara skilda från alla andra avsnitts titlar.

Du äger lägga till ett avsnitt med titeln "endossering (Endorsements)", förutsatt att det inte innehåller något annat än endosseringar för din modifierade version från olika aktörer -- till exempel, meddelanden om utförd korrekturläsning eller att texten har godkänts av en organisation som en officiell definition av en standard.

Du äger lägga till ett textavsnitt på upp till fem ord som framsidestext, och ett textavsnitt på upp till 25 ord som baksidestext i listan över omslagstexter i den modifierade versionen. Bara ett textavsnitt med framsidestexter och ett med baksidestexter får läggas till av (eller genom försorg av) en enda juridisk person. Om dokumentet redan innehåller en omlagstext för något av omslagen, tidigare tillagd av dig eller genom försorg av samma juridiska person som du företräder, äger du inte lägga till en till, men du äger ändra den gamla med tillstånd från den tidigare utgivaren som lade till den förra.

Författaren (författarna) och utgivaren (utgivarna) av dokumentet ger inte via denna licens sitt tillstånd att använda sina namn för publicitet eller för att lägga till eller antyda endossering av någon modifierad version.

5. KOMBINERA DOKUMENT

Du äger kombinera dokumentet med andra dokument som är utgivna under denna licens, under de villkor som definieras i paragraf 4 av GNU Free Documentation License för modifierade versioner, förutsatt att du, i det kombinerade dokumentet, innefattar alla oföränderliga avsnitt från originaldokumenten, omodifierade, och listar dem som oföränderliga avsnitt i ditt kombinerade verk i dess licensklausul, och att du bevarar alla deras garantiavsägelseklausuler.

Det kombinerade verket behöver bara innehålla en enstaka kopia av denna licens [engelska originalversionen], och flera identiska oföränderliga stycken kan ersättas med en kopia. Om det finns flera oföränderliga stycken med samma namn men olika innehåll, se till att titeln på varje sådant avsnitt är unik genom att i slutet på den, inom parentes, lägga till namnet på den ursprunglige författaren eller utgivaren av det avsnittet om dessa är kända, annars ett unikt nummer. Gör samma justeringar av titlarna i listan över oföränderliga avsnitt i licensklausulen i det kombinerade verket.

I det kombinerade verket måste du kombinera alla avsnitt med titlarna "historik (History)" i de ursprungliga dokumenten, till ett avsnitt med titeln "historik (History)"; på samma sätt skall alla avsnitt med titlarna "tillkännagivanden (Acknowledgements)", alla avsnitt med titlarna "dedikationer (Dedications)" kombineras. Du måste ta bort alla avsnitt med titlarna "endossering (Endorsements)".

6. SAMLINGAR AV DOKUMENT

Du äger skapa en samling bestående av dokumentet och andra dokument som är släppta under GNU Free Documentation License, och ersätta individuella kopior i dokumenten av denna licens med en enda kopia [av den engelska originalversionen] som inkluderas i samlingen, förutsatt att du följer villkoren för ordagrann kopiering i denna licens för varje inkluderat dokument i alla andra avseenden.

Du äger lyfta ut ett dokument från en sådan samling, och sprida det enskilt under GNU Free Documentation License, förutsatt att du lägger till en kopia av denna licens [den engelska originalversionen] i det utlyfta dokumentet, och följer villkoren för ordagrann kopiering i denna licens för det utlyfta dokumentet i alla andra avseenden.

7. SAMMANSLAGNING MED OBEROENDE VERK

En samling av dokumentet eller av dess derivat med andra separata och oberoende dokument eller verk, på eller i en lagringsvolym eller ett spridningsmedium, kallas för en "sammanslagning" om den sammanslagna upphovsrätten inte används för att begränsa samlingens användares rättigheter som de enskilda dokumenten medger. När dokumentet ingår i en sådan sammanslagning, gäller inte denna licens de andra verken i samlingen som inte själva är deriverat av dokumentet.

Om kravet på omslagstexter enligt paragraf 3 är tillämpligt på dessa kopior av dokumentet, så kan dokumentets omslagstexter, om dokumentet utgör mindre än hälften av hela samlingen, placeras på det omslag som omger dokumentet inuti samlingen, eller den elektroniska motsvarigheten till omslag om dokumentet är i elektronisk form. Annars måste de synas på det omslag som omger hela samlingen.

8. ÖVERSÄTTNING

Översättning anses vara en sorts förändring, så du äger sprida översättningar av dokumentet enligt de villkor som sätts i paragraf 4. Oföränderliga avsnitt som ersätts med översättningar kräver tillstånd från deras upphovsrättsinnehavare, men du äger inkludera översättningar av alla eller vissa av dessa oföränderliga avsnitt tillsammans med originalversionerna av dessa oföränderliga avsnitt. Du äger inkludera en översättning av denna licens, och alla licensklausuler i dokumentet, och alla garantiavsägelser, förutsatt att du också innefattar den engelska originalversionen av denna licens och originalversionerna av dessa klausuler. Skulle det finnas skillnader mellan översättningen och originalversionen av denna licens eller någon klausul så gäller originalversionen.

Om ett avsnitt i dokumentet har titeln "tillkännagivanden (Acknowledgements)", "dedikationer (Dedications)", eller "historik (History)", kommer kravet (paragraf 4) att bevara dess titel (paragraf 1) vanligtvis att kräva att själva titeln ändras.

9. UPPHÖRANDE

Du äger inte kopiera, förändra, omlicensiera eller sprida dokumentet annat än enligt villkoren i GNU Free Documentation License. Alla övriga försök att kopiera, modifiera, omlicensiera, eller sprida dokumentet är ogiltiga och kommer automatiskt medföra att du förlorar dina rättigheter enligt denna licens. Tredje man som har mottagit kopior eller rättigheter från dig enligt dessa licensvillkor kommer dock inte att förlora sina rättigheter så länge de följer licensvillkoren.

10. FRAMTIDA VERSIONER AV DENNA LICENS

Free Software Foundation kan publicera nya, reviderade versioner av GNU Free Documentation License då och då. Sådana nya versioner kommer att vara likadana i andemening som den nuvarande versionen, men kan skilja i detalj för att behandla nya problem eller angelägenheter. Se http://www.gnu.org/copyleft/.

Varje version av licensen ges ett unikt versionsnummer. Om dokumentet stadgar att en specifik numrerad version av denna licens "eller valfri senare version" gäller för det, så äger du rätten att följa villkoren enligt antingen den angivna versionen eller vilken senare version som helst som publicerats (inte som utkast) av Free Software Foundation. Om dokumentet inte anger en version av denna licens, äger du välja vilken version som helst som publicerats (inte som utkast) av Free Software Foundation.

TILLÄGG: Hur du använder denna licens för dina dokument

För att använda GNU Free Documentation License för ett dokument du har skrivit, inkludera en kopia av licensen [det engelska originalet] i dokumentet och placera följande copyrightklausul omedelbart efter titelsidan:

Copyright (c) ÅRTAL DITT NAMN. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

[Översättning:] Copyright (c) ÅRTAL DITT NAMN. Var och en äger rätt att kopiera, sprida och/eller förändra detta dokument under villkoren i licensen "GNU Free Documentation License", version 1.2 eller senare publicerad av Free Software Foundation, utan oföränderliga avsnitt, utan framsidestexter och utan baksidestexter. En kopia av denna licens finns med i avsnittet med titeln "GNU Free Documentation License".

Om du har oföränderliga avsnitt, framsidestexter och baksidestexter, ersätt "with...Texts." ("utan...texter.") med följande:

with the Invariant Sections being LISTA DERAS TITLAR, with the Front-Cover Texts being LISTA, and with the Back-Cover Texts being LISTA.

[Översättning:] med de oföränderliga avsnitten LISTA DERAS TITLAR, med framsidestexterna LISTA, och med baksidestexterna LISTA.

Om du har oföränderliga avsnitt utan omslagstexter, eller någon annan kombination av de tre, slå samman dessa två alternativ så att det passar den uppkomna situationen.

Om ditt dokument innehåller icke-triviala exempel med programkod, så rekommenderar vi att du släpper dessa exempel parallellt under en, av dig vald, fri programvarulicens, som till exempel GNU General Public License, för att möjliggöra deras användning i fri programvara.