Kapitel 12. Kommentering

Innehållsförteckning
Hur ser en kommentar ut
Att kommentera sin kod
Liten sammanfattning
Mer läsning

Alla som någon gång jobbat i ett programmeringsprojekt vet att det är av yttersta vikt att man kommenterar sin kod. Detta avsnitt beskriver hur man kommenterar och vad man skall tänka på när man kommenterar sin kod.

Hur ser en kommentar ut

I PHP finns det två typer av kommentarer. De är // Kommentar och /* Kommentar */. Den första fungerar så att allt som kommer efter // och fram till radens slut är en kommentar och kommer att ignoreras av PHP-tolkaren. Den andra typen av kommentar fungerar så att det som står mellan /* och */ är kommentarer. Den andra varianten kan sträcka sig över flera rader.

Exempel 12-1. Exempel med kommentering


<?php
/* Detta är en kommentar */
// Detta är en kommentar
$i = 1000; // Detta är också en kommetar
?>

				

Att kommentera sin kod

Att kommentera i sin kod är en konst. Det är mycket att tänka på. Det som är svårast är att veta hur mycket man skall kommentera. Det är lika illa att kommentera för mycket som för lite. Här kommer några riktlinjer.

Skriv i kommentaren VAD som görs och inte HUR det görs. Hur det görs skall koden i sig själv förklara.

Kommentera i en sammanhängande längre kommentar före ett avancerat block vad som görs. Ett litet exempel:

Exempel 12-2. Längre kommentar före block


<?php
//
// Nedanstående räknar ut summan av alla tal mellan tal1 och
// tal2.
//
// Summan skrivs ut och tal2 måste vara större än tal1
//

$summa = 0;
for ($i = $tal1; $i <= $tal2; $i++) {
  $summa = summa + $i;
}
echo $summa;
?>

				
Jämför detta med nedanstående kod som är full av "Papegojkommentarer" (En papegoja brukar bara lära sig att upprepa det den hör).

Exempel 12-3. Papegojkommentarer


<?php
$summa = 0; // Summan sätts till 0

for ($i = $tal1; $i <= $tal2; $i++) { // Räkna upp i från $tal1 till $tal2
  $summa = summa + $i; // Aktuellt tal läggs till summan
}
echo $summa; // Skriv ut summan
?>

				
Observera att det är svårare att förstå vad den här koden gör än den ovanför. Trots att den är full av kommantarer. Den nedre har bara kommentarer som beskriver vad koden i sig beskriver och tillför inget. Radkommentarer är tillåtet om de gör någon nytta. Till exempel då variabler deklareras är det bra att ha radkommentarer efter varje variabel där man beskriver vad man tänkt att variabeln skall göra.

Liten sammanfattning

Ett mer sammanhängande exempel finns nedan:

Exempel 12-4. Kommentering sammanhängade exempel


<?php
//
// kommentering.php
//
// Detta är ett litet skript som bara demonstrerar kommentering.
// I början av varje fil är det väldigt bra om man har ett block
// som detta där det står vad som finns i filen. Och hur man får
// tag i programmeraren.
//
// Av: Marcus Rejås <marcus@rejas.se>
// Ver: 1.002
//

//
// Följande visar hur användarens browser presenterar sig. Det
// är bra att före avancerade block eller funktioner i koden
// beskriva vad koden gör.
//

echo "Din browser presenterar sig som:<br>";
echo $HTTP_USER_AGENT;


//
// Man kan även visa vilket IP de kommer från
//
echo "<p>Du har IP-nummer:<br>";
echo $REMOTE_ADDR;

//
// Skriver ut alla tal mellan 1 och 10
//
echo "<p>Alla tal mellan 1 och 10 ";
$tal = 1;
while ($tal <= 10) {
  echo "$tal ";
  $tal++;
}

// Nedan visas samma kod med "Papegojkommentarer"
echo "<p>Alla tal mellan 1 och 10 ";
$tal = 1;        // Tal tilldelas 1
while ($tal <= 10) {  // Så länge som tal <= 10
  echo "$tal ";    // Skriv ut tal
  $tal++;       // Öka tal med ett
}

// Vilket går lättast att förstå?

// Exempel på en block-kommentar. Nedanstående är helt
// bortkommenterat

/*
 Nedan visas samma kod med "Papegojkommentarer"
$tal = 1;        // Tal tilldelas 1
while ($tal <= 10) {  // Så länge som tal <= 10
  echo "$tal ";    // Skriv ut tal
  $tal++;       // Öka tal med ett
}
*/

echo "<hr>Detta är bara ett skript som demonstrerar kommentering.
Titta på källkoden istället.";

?>

				

Mer läsning

Länkar till mera läsning för den intresserade

Svensk text med massor av exempel på indentering och kommentering, samt länkar till mer info på engelska: http://www.phpsidan.nu/res_articles.php?view=art&id=48