Programmering i PHP

Marcus Rejås

Magnus Määttä

Denna bok är anpassad för gymnasieskolans kurser Programmering A och B med kurskoderna DTR1207 och DTR1208 (PPHP1408). Den kan naturligtvis användas även i andra sammanhang, till exempel självstudier, studiecirklar eller annan lärarledd utbildning.

Till boken kommer att finnas förslag på övningar man kan utföra för att praktiskt utöva de färdigheter man skaffar sig under studierna.

Var och en äger rätt att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument under villkoren i licensen "GNU Free Documentation License", version 1.2 eller senare publicerad av Free Software Foundation, med de invarianta avsnitten Appendix A och Appendix B, utan framsidestexter och utan baksidestexter. En kopia av denna licens finns med i avsnittet med titeln "GNU Free Documentation License".

Det vill säga, du kan fritt ladda ner, vidaredistribuera och kopiera denna bok. Du får ändra den om du vill (se licenstexten). Tryckta böcker kan köpas av TriNix AB i Helsingborg, telefon 042-127800.


Innehållsförteckning
Förord
Tack till
1. Kort historik
Före 1900
1900-talet
Nutid
Mer läsning
2. Programmeringsspråk
Olika språk till olika saker
Kompilerande språk
Interpreterande språk
Andra typer av språk
För- och nackdelar
Exempel på olika språk som ni bör känna till
C
C++
C# (C-sharp eller Ciss)
Java
Mer läsning
3. Från källkod till program
Kompilering
Förbehandling av källkoden (preprocessing)
Kompilering
Assemblering
Laddning och länkning
Mer läsning
4. Hallå Världen!
Programmeringsmiljön
Hallå världen!
Övningsuppgifter
5. Webbrowser, webbserver och program
Webbläsaren
Webbservern
Program
6. Variabler
Vad är en variabel
Datatyper
Skalära
Sammansatta
Övriga speciella
Övningar
Addition
7. Operatorer
Vad är en operator?
Aritmetiska operatorer
Tilldelningsoperatorer
Jämförelseoperatorer
Logiska operatorer
Strängoperatorer
Mer läsning
8. Selektioner (Villkorssatser)
If-satsen
If-else-satsen
if-elseif
Mer läsning
9. Iterationer (Upprepningar, loopar)
While-satsen
do-while-satsen
for-loopen
Mer läsning
10. Pseudokod
Mer läsning
11. Indentering
Vad är indentering?
Mer läsning
12. Kommentering
Hur ser en kommentar ut
Att kommentera sin kod
Liten sammanfattning
Mer läsning
13. Mer om strängar
Vad är en sträng
Escape-tecken
Lägga ihop strängar
Jämföra strängar
Strcmp och strcasecmp
Ändra strängar
strtoupper och strtolower
Ucfirst och ucwords
strrev
strlen
str_replace
Hantera oönskad HTML i strängar
Söka i strängar
strstr och stristr
Mer läsning
14. Funktioner
Vad är en funktion?
När skall man använda funktioner?
Argument till funktioner
Returvärden
Mer läsning
15. Filer och filhantering
Filer
Arbetsmetod vid arbete med filer
Funktionen fopen
Funktionen fwrite
Readfile
Sammanhängande exempel
Mer läsning
16. Arrayer (vektorer)
Arrayer
Array-funktioner
Funktionen array_reverse
Funktionen sort
Funktionen file
Mer läsning
17. Mer om funktioner
Call by reference, call by value
18. Inmatning
A. Kurs DTR1207 - Programmering A
Mål
Mål för kursen
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Kriterier för betyget Väl godkänd
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
B. Kurs DTR1208 - Programmering B
Mål
Mål för kursen
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Kriterier för betyget Väl godkänd
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Specialisering mot enligt lista nedan. För betyg mm. använd angivna koder.
C. Reserverade ord i PHP
D. GNU Free Documentation License
0. BAKGRUND
1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER
2. ORDAGRANN KOPIERING
3. OMFATTANDE KOPIERING
4. FÖRÄNDRINGAR
5. KOMBINERA DOKUMENT
6. SAMLINGAR AV DOKUMENT
7. SAMMANSLAGNING MED OBEROENDE VERK
8. ÖVERSÄTTNING
9. UPPHÖRANDE
10. FRAMTIDA VERSIONER AV DENNA LICENS
TILLÄGG: Hur du använder denna licens för dina dokument
Tabellförteckning
2-1. Fördeler och nackdelar med kompilerande och interpreterande språk.
7-1. Aritmetiska operatorer
7-2. Jämförelseoperatorer
7-3. Logiska operatorer
13-1. Specialtecken i strängar
15-1. Andra argumentet till fopen
Exempelförteckning
2-1. Hello World i C
2-2. Hello World i C++
2-3. Hello World i C#
2-4. Hello World i Java
4-1. Hello World i PHP
4-2. Hello World i PHP utan HTML
6-1. Exempel med konstanter
6-2. Exempel med variabler
6-3. Exempel med variabler och $_GET
7-1. Tilldelningsoperatorn
7-2. Tilldelningsoperatorerna += och -=
7-3. Strängoperatorer
8-1. Större än 100
8-2. If-else exempel
8-3. if-elseif-else
9-1. Exempel med while
9-2. Exempel med do-while
9-3. Exempel med for-loop
11-1. Indentering
11-2. Indentering
11-3. Indentering
12-1. Exempel med kommentering
12-2. Längre kommentar före block
12-3. Papegojkommentarer
12-4. Kommentering sammanhängade exempel
13-1. Exempel med strängar
13-2. Citationstecken i strängar
13-3. Exempel på escape-tecken
13-4. Exempel med strängar
13-5. Exempel med strcmp
13-6. Exempel med strtoupper och strtolower
13-7. Exempel med ucfirst och ucword
13-8. Exempel med strrev
13-9. Exemepel med strrev
13-10. Exempel med str_replace
13-11. Med str_replace
13-12. Exempel med htmlentities
13-13. Exemempel med strstr()
14-1. Funktioner
14-2. Argument till funktioner
14-3. Retur från funktioner
15-1. Funktionen fopen
15-2. Funktionen fwrite
15-3. Funktionen fwrite med felkontrol
15-4. Exempel med readfile
15-5. Sammanhängande exempel på filanvändning
16-1. Arrayer
16-2. Exempel med array_reverse()
16-3. Exempel med sort()
17-1. Call by reference