Datorkommunikation

Marcus Rejås

Rejås Datakonsult AB

Denna bok är anpassad för gymnasieskolans kurs datorkommunikation med kurskoden DTR1201 (appendix B). Den kan naturligtvis användas även i andra sammanhang.

Du kan köpa tryckta böcker från Rejås Datakonsult AB, se http://www.rejas.se.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being appendix B and Förord, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

[Översättning:] Var och en äger rätt att kopiera, sprida och/eller förändra detta dokument under villkoren i licensen "GNU Free Documentation License", version 1.2 eller senare publicerad av Free Software Foundation, med de oföränderliga avsnitten appendix B och Förord, utan framsidestexter och utan baksidestexter. En kopia av denna licens finns med i avsnittet med titeln "GNU Free Documentation License".

Denna bok använder visst material från Wikipedia (http://sv.wikipedia.org).

Det vill säga, du kan fritt ladda ner, vidaredistribuera och kopiera denna bok. Du får ändra den om du vill (se licenstexten).


Dedikation

Denna bok vill jag tillägna mina barn.

In Memorian Daniel Lundblad 1995--2008.

Innehållsförteckning
Förord
Tack till
Några ord om denna bok
1. Inledning
Vad är data och vad är dator?
Vad är information?
Vad är kommunikation?
Vad är datorkommunikation?
Sammanfattning
2. Dataöverföring
Inledning
Duplex, Simplex och Halv-duplex
Analog och digital överföring
Amplitud och frekvens
Mer om digital dataöverföring
Något om talbaser
Bit, Byte kByte, ...
ASCII-tabell
Sammanfattning
3. Seriell och parallell kommunikation
Seriell och parallell kommunikation
Parallell kommunikation
Seriell kommunikation
Synkron överföring
Asynkron överföring
Sammanfattning
4. Datornätverk
Inledning
LAN, WAN, MAN
Topologier
Bussnät
Stjärnnät
Ringnät
Accessmetoder
Sammanfattning
5. Nätverkskomponenter
Noder
Datorer/Servrar
Hubb[1]
Switch[2]
Repeater[3]
Brygga[4]
Brouter
Router
Gateway
Brandvägg
Sammanhängande exempel
Sammanfattning
6. Kablar och icke-kablar
Inledning
Kabelegenskaper
Kablar till periferiutrustning
Parallellkabel
Seriekabel
USB-kabel
Kablar till datornätverk
Twisted-pair (TP)
Koaxialkabel (Koax)
Fiberoptisk kabel (Fiber)
Trådlösa alternativ
Infrarött ljus (IR)
Radio
Bluetooth (Blåtand)
Mobiltelefon
Sammanfattning
7. Trådlösa nätverk, WLAN
Trådlös frihet
Trådlöst LAN
Teknik
Säkerhet
8. Modem
Introduktion
Olika sätt att modulera
Amplitudmodulering
Frekvensmodulering
Fasskiftesmodulering
Handskakning
Hayes-kommandon, (AT-kommandon)
Sammanfattning
9. Publika telenätet
Telenätets uppbyggnad
Stamnät och accessnät
Kretskopplade nät
Datex
Paketförmedlande nät
Datapak
Uppringt Internet
Sammanfattning
10. Protokoll
Inledning
Olika protokoll till olika saker
Vem styr över protokollen och hur tillkommer nya?
OSI-modellen
Applikationslagret
Presentationslagret
Sessionslagret
Transportlagret
Nätverkslagret
Datalänklagret
Fysiska lagret
Sammanfattning
11. Internet
Internets historia och utveckling
Internets historia
Word wide web, WWW
Svensk Internethistoria
RFC-Dokument
Att ansluta till Internet
Privatpersoner och mindre företag
Företag
Ytterligare metoder att ansluta till Internet
Vanliga tjänster, program och protokoll på Internet
TCP/IP
WWW (HTTP)
Filöverföring (FTP)
Nyhetsgrupper, Usenet News (NNTP)
Fjärrinloggning (TELNET/SSH)
Internets framtid
Sammanfattning
12. Mer om Internets teknik
TCP/IP
Några av protokollen i TCP/IP
IP-adresser
Portnummer och tjänster
URL Uniform Resource Locator
Routing
Felsökning i TCP/IP-nätverk
Domännamnssystemet (DNS)
Hierarkiskt system
Domännamnsförfrågan
DNS-servrar
Round Robin DNS
Sammanfattning
13. E-post
E-post
Flera protokoll
Simple Mail Transport Protocol, SMTP
Post Office Protocol, POP
IMAP
Webmail
E-post och säkerhet
14. Datasäkerhet och lagstiftning
Syftet med datasäkerhet
Sekretess
Integritet
Tillgänglighet
Spårbarhet
Hur farligt är Internet?
Hur kan jag skydda mig?
Var försiktig med e-post och bilagor
Ladda hem saker från Internet med försiktighet
Använd bra lösenord
Uppdatera ditt system
Välj inte de "dansande grisarna"
Brandväggar
Allmänt
Paketfiltrerande
Proxies
Personlig brandvägg
Kryptering
Symmetrisk och asymmetrisk kryptering
Signering
Relevanta lagar
Personuppgiftslagen (PUL)
Sammanfattning
A. Övningsuppgifter
Datorkommunikation: Inledning
Datorkommunikation: Dataöverföring
Datorkommunikation: Seriell och parallell kommunikation
Datorkommunikation: Datornätverk
Datorkommunikation: Nätverkskomponenter
Datorkommunikation: kablar och icke-kablar
Datorkommunikation: Modem
Datorkommunikation: Publika telenätet
Datorkommunikation: Protokoll
Datorkommunikation: Internet
Datorkommunikation: Mer om Internets teknik
Datorkommunikation: Datasäkerhet
B. DTR1201 - Datorkommunikation
Mål
Mål för kursen
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Kriterier för betyget Väl godkänd
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
C. Exempel på ASCII-tabell
D. Tabell för att översätta mellan Hexadecimala och Decimala tal
E. Tabell för att översätta mellan Decimala och binära tal
F. Tabell över kommandon i olika operativsystem
G. Portnummer och tjänster
H. Topdomäner
Generiska (gtld)
Nationella (cctld)
I. Tabell över CIDR-nät
J. Tabell över några av de RFC:er som berör boken
K. Kommentarer från läsare och experter
Brev från Bengt Gördén
Brev från Pär Lindskog
Brev fån Jan Johansson
L. GNU Free Documentation License
0. BAKGRUND
1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER
2. ORDAGRANN KOPIERING
3. OMFATTANDE KOPIERING
4. FÖRÄNDRINGAR
5. KOMBINERA DOKUMENT
6. SAMLINGAR AV DOKUMENT
7. SAMMANSLAGNING MED OBEROENDE VERK
8. ÖVERSÄTTNING
9. UPPHÖRANDE
10. FRAMTIDA VERSIONER AV DENNA LICENS
TILLÄGG: Hur du använder denna licens för dina dokument
M. GNU Free Documentation License (Originaltext)
0. PREAMBLE
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
2. VERBATIM COPYING
3. COPYING IN QUANTITY
4. MODIFICATIONS
5. COMBINING DOCUMENTS
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
8. TRANSLATION
9. TERMINATION
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
ADDENDUM: How to use this License for your documents
Tabellförteckning
8-1. Vanliga Hayes-kommandon (AT-kommandon)
12-1. Nätverksklasser
C-1. ASCII-tabell
D-1. Hexadecimal -> Decimal
E-1. Decimal -> Binära
F-1. Kommandotabell
I-1. CIDR nätadresser
J-1. Exmpel på RFC:er som är relaterade till boken
Figurförteckning
2-1. Ett telefonsamtal
2-2. Analoga och digitala signaler
3-1. Parallell överföring
3-2. Parallellport eller skrivarport
3-3. Seriell överföring
3-4. Olika seriella portar och motsvarande kablar
3-5. Start- och stoppbit
4-1. Bussnät
4-2. Stjärnnät
4-3. Ringnät
5-1. Kommunikation över en hubb
5-2. Kommunikation över en switch
5-3. Exempel på nätverk
8-1. Amplitudmodulering
8-2. Frekvensmodulering
8-3. Fasskiftesmodulering
10-1. OSI-modellen
11-1. Den grafiska webbläsaren Konqueror
12-1. OSI modellen kontra TCP/IP
12-2. Några av protokollen i TCP/IP
12-3. Nätverksexempel
12-4. Skärmdump: ifconfig på Linux
12-5. Skärmdump: ping på Linux
12-6. Skärmdump: route på Linux
12-7. Skärmdump: traceroute på Linux
12-8. Skärmdump: host på Linux
12-9. Skärmdump: arp på Linux
12-10. Skärmdump: netstat på Linux