Kapitel 4. Begrepp

Innehållsförteckning
Databas
Tabell
Post
Fält
Fråga
Nycklar
Metadata

Databas

Datorer används ofta för att hantera register av olika slag, sådana register kallas databaser. Folkbokföringen och telefonkatalogen är exempel på stora databaser som innehåller mycket information. Idrottsföreningens medlemsregister, din cd- eller dvdsamling är exempel på mindre databaser.

För att kunna hantera sådana register i datorn behöver du en databashanterare. Vanliga databashanterare i persondatormiljö är Claris FileMaker, Microsoft Access och Borlands dBase. För större register använder man databasservrar (SQL-server), som till exempel IBM DB2, MySQL, Microsoft SQL och Oracle.

Tabell

Databasen byggs upp av tabeller, dessa innehåller posterna där du lagrar informationen.

Post

Varje objekt i databasen ("rad i tabellen") kallas för post, posten innehåller i sin tur fälten.

Fält

Fältet är den minsta beståndsdelen i databasen, den innehåller informationen som du vill lagra. Varje enskilt fält har också attribut som beskriver vilken typ av data som får lagras i fältet.

Fråga

Frågor du ställer till databaser gör du i ett språk som kallas Structured Query Language (SQL). Frågan kan hämta information, lagra information eller manipulera information i databasen beroende på hur frågan ställs.

Nycklar

Varje post i tabellen skall ha ett fält som innehåller ett unikt värde så att man kan särskilja olika poster från varandra. En tabell som innehåller kunder kan ha ett fält för kundnummer, medan en tabell för beställningar kan innehålla ett fält för beställningsnummer.

Det fält som man använder för att särskilja de olika posterna från varandra i en tabell kallas för primärnyckel. Man använder primärnyckeln för att hitta en viss post, utan en primärnyckel blir det mycket svårt att uppdatera eller ta bort specifika poster i en tabell.

Metadata

Metadata är data om data, det vill säga data som beskriver en annan data. Med beskrivning avses datats egenskaper (datatyp, storlek och så vidare), datastruktur och regler eller begränsningar man ställer upp. Metadata kallas också databasschema, systemkatalog eller data dictionary. Nyttan med ett separat schema för beskrivningen ger program-data oberoende en stor fördel i dagens programutveckling.